โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและห่างไกลยาเสพติด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำหลักธรรมคำสอนของศาสนา ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สำหรับการจัดโครงการนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยและการวางแผนชีวิต” และ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรมและห่างไกลยาเสพติด” โดย “ฟิล์ม” รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ศิลปินชื่อดัง การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ธรรมะอารมณ์ดีชีวิตมีสุข ” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวังโส พระนักเทศน์ชื่อดังจาก วัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) พร้อมทีมงาน พร้อมมีกิจกรรม ถามตอบปัญหา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร เรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา