หารือแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี และ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์