ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี และคุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร ที่เข้ารับประทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จากพันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นพิธีประทานโล่รางวัลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 “ราชภัฏ ราชภักดิ์” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่สาธารณชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนางานท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ