นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 9 ธ.ค. 63 เวลา 10.00 น. ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ พัดชา ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์