ประชุมหารือแนวทางการแนะแนวการศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564

วันที่  9 ธ.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแนะแนวการศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ