ประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิททยาลัย ครั้งที่ 1/2563

วันที่  9 ธ.ค. 63  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิททยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยกา