ประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

วันที่ 18 พ.ย.63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ เพื่อการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ