เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563

วันที่  17 พ.ย.63  เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายประโยชน์ โสรัชกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์