ชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุแบบครบวงจร

วันที่ 18 พ.ย. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เป็นผู้แทนชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างอาชีพโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ต่อคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ และทีมบูรณาการกลาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี