ประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ

วันที่ 17 พ.ย.63  เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ