ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 5สง

วันที่  18 พ.ย. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 5สง ประจำปีการศึกษา 2562 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ 1307/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยในที่ประชุมได้มีการประเมินพิจารณาแบบประเมินคุณภาพ 5ส และเกณฑ์มาตฐานการให้คะแนนกิจกรรม 5ส รวมไปถึงพิจารณากำหนดแผนงานการตรวจประเมินการดำเนินกิจกรรม 5ส ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในสัปดาหืแรกของเดือน ธ.คง 2563