โครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

วันที่ 17 พ.ย.63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์