อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตร 5 รุ่น 8

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตร 5 รุ่น 8 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ระดับคณะ/สถาบัน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี