ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่  16 พ.ย.63  เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ