แสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียง

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภท “ครูผู้สอน” ในโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจการลูกเสือของ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโช่ กรุงเทพฯ
อาจารย์ผุสดี ภุมรา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เส้นใบและสาธาร ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการการประเมินโครงการการดำเนิน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ได้ประเมินผลการดำเนิน โครงการ 3ข รวมพลังรักษ์โลก ประจำปี 2562 ของชมรมเส้นใบและสายธาร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ระดับทองแดง
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับทั้ง 2 ท่าน และมอบโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2563 วันนี้ ( 14 พ.ย. 63) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์