ต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยนางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการฯ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้แก่อาคารบูรณาการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง