เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

วันที่ 1 พ.ย. 63 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง “โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19” ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.