ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศรายละเอียด
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำรายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขกางล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียด