ประกาศมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) วันที่ 07/6/ 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14) วันที่ 14/5/ 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13) วันที่ 30/4/ 2564รายละเอียด
ประกาศทุนหลวงพ่อช้าง-ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาปี 1รายละเอียด
ประกาศทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปรายละเอียด
ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกัน ประจำปีการศึกษา-2564รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความตุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564รายละเอียด
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รายละเอียด
ประกาศการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12) วันที่ 27/1/ 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11) วันที่ 8/1/ 2564รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) วันที่ 3/1/ 2564รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2รายละเอียด
ประกาศ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 – 30 กันยายน 63)(เพิ่มเติม)รายละเอียด
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 – 30 กันยายน 63)รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2( 1 เมษายน 63 – 30 กันยายน 63)รายละเอียด
ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 63)รายละเอียด
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( 1 ตุลาคม 62 – 30 กันยายน 63)รายละเอียด
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำรายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียด
ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขกางล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานรายละเอียด