หารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 29 ต.ค. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ เข้าพบ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และ ผศ.ดร.อรทิพา ส่องศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความขอบคุณ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสยาม รับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมไปถึงเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต