เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 27 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมติดตามรายงานการควบคุมงานจ้างเหมา ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อรายงานปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข รวมทั้งเป็นการบำรุงรักษาลิฟต์ ตามอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้ง 2 แห่ง

วันที่ 27 ก.พ. 63  เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้อง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 27 ก.พ. 63  เวลา 09:30น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/ 2563 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้( 26 ก.พ. 63 ) อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนวัดลาดบัว ให้เป็นวิทยากร ค่ายจิตอาสาเพื่อน้อง ศิลป์สร้างสรรค์ส่งเสริมสุนทรียภาพ ณ โรงเรียนวัดลาดบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ หัวข้อ นโยบายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ได้รับเกียรติจาก นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางผึ้ง ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์นพพร ขุนค้า ร่วมเสวนาและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 26 ก.พ. 63 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน LOCAL TRAINERS PISA มรร. สสวท. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การคำนวณ วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น/พัฒนาศักยภาพครู ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และระยอง) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  26 ก.พ. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพและงานจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Chachoengsao Jobfair 2020 เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์หางานทํา ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้เลือกตําแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตน ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ จํานวนมากในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ในการนี้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. ผศ.สุรกิจ ทองสุข ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถพร้อมระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ณ ห้องประชุม กบส. ในการนี้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 25 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. อาจารย์อรชุมา หนูน้อย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

Page 10 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search