เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  2 มี.ค. 63 เวลา 08.00 น. อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร หน่วยงานคลัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 ก.พ. - 1​ มี.ค.​ 63  ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์​ นำโดยอาจารย์วัชรี​ ปั้นนิยม​ และเจ้าหน้าที่​ นำคณะนักศึกษาชาวจีน​ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ​ เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงค์ชีวิต​ ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่​ (ภาคตะวันตก)​ ณ​ จังหวัดเพชรบุรี​

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการนอกห้องเรียน และตระหนักถึงคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านเกษตรกรรม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 ทั้ง 6 คนที่ได้รับรางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียน และรางวัลการประกวดสื่อการสอน ในงาน "สัมมนาและงานนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวสุวนันท์ พลอยทับทิม
ชนะเลิศการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวศุภาภรณ์ สุขชาญ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นายนพรัตน์ จงเจริญมั่นคง ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน

นายสิวะ ทาศรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสื่อการสอน

นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสื่อการสอน

นายเกียรตินันท์ ลันวงษา รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอน

วันที่ 29 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2563 (วาระพิเศษ) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL and MDES Digital Literacy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

คลิกเพื่อดูตารางการอบรมและตารางสอบได้ที่นี่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมจัดทำวารสาร Sustainable Community Development Journal (SCD Journal) รองรับงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภูมิภาค โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาและเชื่อมโยงงานจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2.กระบวนการกลไกการได้มาซึ่งผลงานที่จะตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ 3.กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยกระดับการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ และ 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลงานวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง พร้อมด้วยผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละภูมิภาค ผู้แทนประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าประชุมร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขานุการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , ศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง และ ดร.รุ่งเรือง สุขาภิรมย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมพิจารณาระบบ และกลไกในการพัฒนาและประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการพิจารณา ประกอบไปด้วย 1. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. สิ่งสนับสนุนการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในพื้นที่ 4.การดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละปีเพื่อสร้างความโดดเด่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมนักข่าวนิเทศศาสตร์สู่นักข่าวแห่งอนาคตปีที่ 3 (นักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18 True Future Journalist Awards 2020) ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารสู่ยุคดิจิทัล สามารถใช้ช่องทางการสื่อสาร และงานการสื่อสารมวลชนอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ "วิกฤตหรือโอกาส: นิเทศศาสตร์ 5G"

Page 9 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search