เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 3 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 4 มี.ค. 63  เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  4 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการฯ ก่อนที่จะมีการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักศึกษาปกติ) ณ ห้องพญาเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่  3 มี.ค. 63  เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร ร่วมให้การต้อนรับ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจดูความพร้อม ของสถานที่ในการจัดการประชุมหารือในหัวข้อ"บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ก่อนที่จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมพื้นที่เป้าหมายโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ในวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 2563

วันที่ 3 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคาร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมีการให้ความรู้การใช้หน้ากากอนามัยและการแจกอุปกรณ์ทำความสะอาด สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ได้กำชับให้งานอาคารสถานที่ แจ้งและควบคุมให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำอาคาร ดูแลความสะอาดให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณอาคาร ห้องสำนักงาน ห้องเรียน พื้นที่โถงทางเดิน เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมมีการติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือทำความสะอาด ตามเคาน์เตอร์หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ

วันที่ 3 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ณ ห้องพญาเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 3 มี.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  3 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน“มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว” ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน และมีนางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2563 รวม 7 วัน 7 คืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

วันที่ 2 มี.ค. 63  เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Page 8 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search