เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 8 มี.ค. 63  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมของอาคารและสถานที่ในการต้อนรับ การลงพื้นที่ของดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 พร้อมให้กำลังใจ บุคลากร ตลอดจนแม่บ้านและคนงาน ที่ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด ห้องประชุมและสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์ห่วงใย ร่วมใจป้องกัน COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 6 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างออกแบบอาคารที่พักบุคคลากรพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3/2563 (งวดที่ 2 งวดสุดท้าย) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 5 มี.ค. 63  เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 5 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC ) โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ตลอดจนผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา จำนวน 66 แห่ง เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 มี.ค. 63  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 4 มี.ค. 63  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.โอกาส เตพละกุล ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา นายร่มไทร ทิพยเศวต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายประโยชน์ โสรัจจกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวร่วมกัน ซึ่งมีส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีการแถลงข่าวการเตรียมจัดงานเสวนา หัวข้อ “ ตื่นตื่น...ชาวฉะ ” ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 4 มี.ค. 63  เวลา 13.00. น. รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเข้าตำแหน่งสูงที่ขึ้น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 4 มี.ค. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Page 7 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search