เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 นอกจากนี้หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่องานยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2563 (แบบออนไลน์) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารราชนครินทร ์

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณาจารย์และบุคลากรงานไอที รวมถึงผู้รับผิดชอบงานไอที จากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์ รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม รวมไปถึงการสอน และการทำงานของบุคลากร แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทุกคน หลังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree เพื่อรองรับศักยภาพกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร และภาคบริการอื่นๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 76 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

Page 5 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search