เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 12 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่ นำทีมงานออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตามสำนักงานของหน่วยงานและคณะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน รวมไปถึงนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พ.ค. 63  เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามและสรุปความพร้อมของการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการนำเสนอข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  12 พ.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่  12 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกส์ (ระบบออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 8 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณุะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างหอพระประดิษฐานประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏิ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา บุคลากร และแม่บ้าน คนงาน มรร.บางคล้า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า..

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำคลิปวีดีโอเผยแพร่แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ภายใต้ชื่อ “ฉะเชิงเทราโมเดล” ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอัพเดตที่สุด ผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเองแล้ว และยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน และประเมินได้ว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยง แล้วปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางหรือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทุกคนสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” จะมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ป่วยรายใหม่ที่เคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้อีกด้วย โดยมีทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมงาน csr โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตร "กลุ่มช่วยกัน" อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำในครั้งนี้

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 เม.ย. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการ ขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 22 หลัง ใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทสุนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรด์ดิ้ง โดยยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1,070,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาท)

วันที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูป-เทียน สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ประจำหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างหอพระประจำหอพักนักศึกษา โดยมีบุคลากรหอพัก อาจารย์ปกครองหอพัก เข้าร่วมในพิธี ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Page 3 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search