เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 22 พ.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 21 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 20 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมเพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2563 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่ว

วันที่ 14 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (โรงเรียนสาธิตฯ) ระยะที่ 2 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  14 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 20 คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะ และกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

วันที่ 14 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน ผลการปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย รวมถึงคณาจารย์และบุคลากร ร่วมเปิด "ตู้ ปัน สุข" เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปัน ซึ่งสุขใจทั้งผู้ให้ และอิ่มใจของผู้รับ
สำหรับ"ตู้ ปัน สุข" จะตั้งอยู่ที่อาคารงานยานพาหนะ บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งภายใน "ตู้ ปัน สุข” จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เป็นต้น ซึ่งคณาจารย์และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถมาร่วมแบ่งปันความสุขให้กัน ด้วยการนำข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสิ่งของยังชีพต่างๆ มาร่วมเติมใส่ "ตู้ ปัน สุข" ได้ตลอดเวลา เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข และรวมพลังก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏิ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการเปิดตู้แบ่งปันสุข ร่วมด้วยบุคลากร และแม่บ้าน คนงาน มรร.บางคล้า เพื่อการแบ่งปันอาหารให้แก่กันและกัน ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม ไข่ไก่ และน้ำดื่ม โดยได้นำตู้แบ่งปันสุขมาจัดวางไว้ด้านหน้าร้าน 7-eleven มรร.บางคล้า และประชาชนสามารถนำอาหารไปใส่วางไว้ในตู้เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับชาวบ้านที่ขาดแคลน ในการนี้มีชาวบ้านผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางไปหยิบอาหารที่ตู้แบ่งปันสุขกันอย่างต่อเนื่อง

Page 2 of 119
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search