เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Super User

Super User

วันที่  17 ก.ย. 62  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 3 จำนวน 450 คน (อ.บางคล้า อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมและฟังบรรยายในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และฐานเรียนรู้ภายในสถาบัน การทำสบู่สมุนไพรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ทำผักกาดดองและแยมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่) โดยมีอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ณ บ้านดินพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัลยา วงณ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ณ จุดรับบริจาคโรงอาหาร มรร.เมือง ทั้งนี้จะปิดรับบริจาควันที่ 20 กันยายน 2562 และจะนำของที่ได้รับบริจาคไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานี ต่อไป

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานราชนครินทร์แฟร์ พร้อมด้วยนางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงรูปแบบของการจัดงาน ตลอดจนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่แต่ละฝ่าย ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับงานราชนครินทร์แฟร์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยภายในงานจะมีการแสดงนวัตกรรมการศึกษาและการเกษตร 4.0 พร้อมมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เชื่อมโยงคนของพระราชามหาวิทยาลัยของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการออกซุ้มจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ และซุ้มอาหาร จากผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง จำนวนกว่า 200 ซุ้ม อีกทั้งภายในยังมีการประกวดวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทย พร้อมลุ้นรับของรางวัลของที่ระลึกในทุกวันของการจัดงาน

วันที่ 16 ก.ย 62 เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันนี้( 16 ก.ย. 62 ) เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 16 ก.ย. 62  เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีการตักบาตรพระสิวลีด้วยน้ำผึ้ง ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา#ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุม อาทิการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,จัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Page 1 of 77
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search