เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศุภวัทน์ เชื้อสกล ประธานสภานักศึกษา และนายจิรพันธ์ มีอนันต์ รองประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 13 พ.ย.62  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก (ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส)และ นายสุรศักดิ์ อัสฌาสัย (ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้ง 2 พื้นที่ โดยผลการรายงานด้านพลังงานที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน และจะต้องมีการวางมาตรการด้านการจัดการพลังงานในปีถัดไป

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการทุกหน่วยงาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน ของโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค้าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" สำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลัง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ Art Brut Thailand ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทร. 038-810-441

วันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สถาพร ดียิ่ง อาจารย์ณัฐพร สนเผือก อาจารย์ทสพล รวมฉิมพลี และนางสาวกมลธร แสงอุทัย ลงพื้นที่ฝึกตรวจประเมินแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงมะพร้าวน้ำหอม เมล่อน เห็ดฟาง และผัก เพื่อเป็น Auditor ของศูนย์รับรองสินค้าเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามมาตรฐาน GAP โดยมีทีมที่ปรึกษาและอาจารย์ในคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินแปลงเกษตรกร

วันที่ 11 พ.ย. 62  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทย

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ"ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 พ.ย. 2562 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ "การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ ที่ 10 พ.ย. 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องการะเกด โดยมีคุณอุดม คุ้มภัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิด และคุณศรีไพบูลย์ จันทร นายทะเบียน ให้ข้อมูลและชี้แจงแนวปฏิบัติ

Page 1 of 89
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search