เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ราชนครินทร์เร่งขับเคลื่อนการจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ RRU to Learn เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนของพลังราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคณะเพื่อวางแผนการทำงาน 9 steps to success สู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดรายวิชา และ baseline ของทุนเดิมในการพัฒนา 2) รวบรวมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งคู่มือและคลิป VDO 3) ประชุมหนุนเสริม supporting teams ของสำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทีมจากคณะที่เข้มแข็งร่วมสนับสนุน 4) สนับสนุนการอบรมผ่านการจัดการอบรมออนไลน์เพื่อเติมเต็มและหนุนเสริมการพัฒนาของอาจารย์ผู้สอน 5) สนับสนุนระบบคลินิครายบุคคลสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จองเวลาการเข้าร่วม case by case 6) การสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์และเผยแพร่สื่อและเครื่องมือการจัดทำอย่างต่อเนื่อง 7) อบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RRU to Learn 8) อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้และระบบเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 9)ระบบการสอบถามข้อสงสัย ข้อคำถาม และการตอบคำถาม

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ท่านรองอธิการบดีทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน ร่วมผลึกกำลังที่เข้มแข็งเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ "ทุกคนเหนื่อยกันหน่อย แต่ทุกคนพร้อมที่จะไปด้วยกัน"

"รับสถานการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต้องเรียนรู้ เปลี่ยนตัวเองให้ทัน"

"เราต้องสู้ด้วยกัน"

 


วันที่ 25 มี.ค. 63 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย
1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน
4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันทีหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค บริเวณอาคารสำนักงาน และบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 นอกจากนี้หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ยังได้ดำเนินการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงนักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่องานยังมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2563 (แบบออนไลน์) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารราชนครินทร ์

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณาจารย์และบุคลากรงานไอที รวมถึงผู้รับผิดชอบงานไอที จากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์ รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม รวมไปถึงการสอน และการทำงานของบุคลากร แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทุกคน หลังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

Page 1 of 116
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search