เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (283)

วันที่ 18 ธ.ค. 63  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 16 ม.ค. 63  เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 ม.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2563 (วาระพิเศษ) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารหอพัก ณ ตึกอาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 13.30 น. นางบุญมี ศรีสุข ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 ม.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมสัมมนา"ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การขับเคลื่อนประเทศ" โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก 38 แห่งทั่วประเทศ ตลอดจนส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการสัมมนา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมอธิการบดีและรองอธิการบดีรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 ม.ค. 63  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการหลักสูตรร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับหมุนเวียนนักศึกษาชาวต่างชาติ และการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Lancang-Mekong Regional Education Cooperation Forum 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดทำหลักสูตรร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับหมุนเวียนนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งเน้นหลักสูตรด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ โดยจัดขึ้นในวันที่ 14-15 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 21
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search