เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (376)

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 9.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมินผลปฏิบัติวิชาการ (สายวิชาการ) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 28 พ.ค. 63 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นหน่วยอนุรักษ์ ร่วมโครงการการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมตลอดลุ่มน้ำบางปะกง รองรับการเติบโตและการขยายเมือง รองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกส์ (ระบบออนไลน์)

วันที่ 28 พ.ค.63 เวลา 9.00 น. ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อขยายเวลาในการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจและรับมอบงานจ้างเหมาให้บริการบํารุงรักษา และซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร งวดที่ 2 พร้อมติดตามรายงานการควบคุมงานจ้างเหมา ให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร เพื่อสรุปความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค หรือวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาระหว่างงานจ้างเหมาของทุกๆ ฝ่าย ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  27 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 27 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น. อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม การพิจารณา/เสนอแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนยุทธดำเนิน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่  26 พ.ค. 63  เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเเนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรฐกิจและสังคมของประเทศ
ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 26 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย (มรร.เมือง) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  26 พ.ค. 63  เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 22 พ.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 27
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search