เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (352)

วันที่ 25 มี.ค. 63 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย
1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน
4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันทีหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2563 (แบบออนไลน์) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารราชนครินทร ์

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณาจารย์และบุคลากรงานไอที รวมถึงผู้รับผิดชอบงานไอที จากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์ รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม รวมไปถึงการสอน และการทำงานของบุคลากร แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทุกคน หลังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

วันที่ 13 มี.ค. 63  เวลา 12.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร Non degree เพื่อรองรับศักยภาพกำลังแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร และภาคบริการอื่นๆ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 11 มี.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการเสวนาและอภิปรายโครงการพัฒนาหลักสูตร Non Degree เพื่อรับรองศักยภาพกำลังแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปอาหารและภาคบริการอื่นๆ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 10 มี.ค. 63  เวลา 15.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 10 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถพร้อมระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่ 14 งวดสุดท้าย) ณ ห้องประชุม กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 10 มี.ค. 63  เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 26
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search