เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (226)

วันที่ 13 พ.ย.62  เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก (ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส)และ นายสุรศักดิ์ อัสฌาสัย (ผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญ) ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาด้านพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ทั้ง 2 พื้นที่ โดยผลการรายงานด้านพลังงานที่ผ่านมา อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน และจะต้องมีการวางมาตรการด้านการจัดการพลังงานในปีถัดไป

วันที่ 13 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 9 เดือน ของโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กรณีศึกษา : การสร้างมูลค้าเพิ่มจากมะม่วงอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 8 พ.ย. 2562 อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมการรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ "การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น เอบีซี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วันที่  8 พ.ย. 62  รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมประชุมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน 8 แห่ง กับ ทปอ.ราชภัฏ ทปอ.ราชมงคล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 78 แห่ง และภาคเอกชน เพื่อสร้างแพลทฟอร์มในการพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม ระหว่างสองประเทศ โดยมีคณาจารย์ จากหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ศูนย์ภาษาและงานวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุม และออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 9(ACIEC 2019) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-10 ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 พ.ย. 62  เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 5 พ.ย. 62  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารที่พัก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  1 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 29 ต.ค. 2562  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน“ก้าวสู่ 8 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่  29 ต.ค. 2562  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 29 ต.ค. 62  เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารสุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และลานจอดรถ พร้อมระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมอาคาร กบส.

Page 1 of 17
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search