เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (142)

วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 11.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  10 ก.ค. 62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 9 ก.ค. 62 เวลา 14:00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยเชิงท่องเที่ยว โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกลุ่มธุรกิจ เอลเดอร์แคร์ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสอดคล้องกับแผนและนโยบายของประเทศ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวคิดหลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 9 ก.ค. 62 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมาย อ.วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินการเตรียมการรองรับการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันนี้ (9 ก.ค. 62) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 1.1 เรื่องพิจารณา (ร่าง) นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และกรอบวงเงินงบประมาณ เงินรายได้ 1.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562) 1.3 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงไตรมาสที่ 3 (แผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์) 1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง วันสิ้นสุดสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1.5 การขออนุมัติแก้ไขรายงานความเสียหายและของบประมาณฉุกเฉิน 1.6 พิจารณางบประมาณเพิ่มเติมในการบริหารจัดการช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 1.7 พิจารณาข้อเสนอโครงการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยเชิงท่องเที่ยวระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกลุ่มธุรกิจ เอลเดอร์แคร์ 1.8 พิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือพัฒนาวิจัยด้านสารสกัดจากกัญชากันชงและพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และกลุ่มธุรกิจ เอ็มแอลซี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  4 ก.ค. 62 เวลา 14.00 น. นายพิชัย บุญเพ็ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดรงดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ณ ห้องรับรองสายทิพย์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อหารือและขอใช้สถานที่ การจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 

วันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 13.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Page 1 of 11
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search