เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (186)

วันที่  17 ก.ย. 62  เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 ก.ย. 2562 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานราชนครินทร์แฟร์ พร้อมด้วยนางบุญมี ศรีสุข ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือถึงรูปแบบของการจัดงาน ตลอดจนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้แก่แต่ละฝ่าย ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับงานราชนครินทร์แฟร์ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยภายในงานจะมีการแสดงนวัตกรรมการศึกษาและการเกษตร 4.0 พร้อมมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา เชื่อมโยงคนของพระราชามหาวิทยาลัยของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการออกซุ้มจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ และซุ้มอาหาร จากผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราและใกล้เคียง จำนวนกว่า 200 ซุ้ม อีกทั้งภายในยังมีการประกวดวงดนตรีสากลและวงดนตรีไทย พร้อมลุ้นรับของรางวัลของที่ระลึกในทุกวันของการจัดงาน

วันที่ 16 ก.ย 62 เวลา 13.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันนี้( 16 ก.ย. 62 ) เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 16 ก.ย. 62  เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 ก.ย. 62 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี และ ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเสต็มเซลล์ และคณะ ได้เข้าพบ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือ โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงเรียนอินเตอร์แคร์บริรักษ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดูแลผู้สูงอายุและยกระดับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดฉะเชิงเทรา รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลุ่มอุตสาหกรรมดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมวิชิตสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานการประชุมโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 6 ก.ย. 62 ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 14
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search