เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวผู้บริหาร
ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร (455)

วันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร Non Degree แบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาด้านกำลังคน ในยุค "Post COVID-19" และการสร้างรายได้สร้างอาชีพ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการด้านการจัดการศึกษาทุกระดับของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษากับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ร่วมการประชุม"โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล" ณ ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นาโมเดล" โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 2 ก.ค. 63 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในสถานการณ์ post-covid เพื่อรองรับสถานการ์วิกฤติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุม (ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) โดยมีหัวข้อการประชุม คือ ประเด็นการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น การกำกับติดตามงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน การจัดทำวีดีทัศน์แนะนำศูนย์ AIC และหารือเรื่องการลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในการขายทอดตลาดสโมสรอาจารย์พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ใช้วิธีขายทอดตลาดด้วยการยื่นซองเสนอราคา โดยยึดถือผู้เสนอราคาสูงสุด ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัทสุนันท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เทรด์ดิ้ง โดยยื่นซองเสนอราคา จำนวน 121,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท)

วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ และเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2563 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 33
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search