เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (321)

การรายงานตัวของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.ค. 2563 ท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะครู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ให้ปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ร.ร.สาธิต RRU NEW NORMAL) ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การเรียนแบบปกติในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลา
2. คัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง เข้า-ออก
3. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
4. ทำความสะอาดมือและการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
5. เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)
6. เตรียมต้อนรับลูกหลานชาวสาธิตด้วยหัวใจ RRU
7. ร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของโรงเรียน ซึ่งจะควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อลูกหลานของท่าน

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 8.30-12.00 น. ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียรวมและอำนวยการ ได้มีการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระยะที่ 2

Are you ready? RRU New Normal (Don’t give up, Keep going)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เตรียม 10 แนวทาง สร้างความพร้อมและความมั่นใจการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19)ดังนี้
1. เรียนแบบ Blended Learning
(การเรียนรู้แบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
และการสอนในห้องแบบ Face to Face)
2.การเรียนแบบปกติในชั้นเรียนนักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดระยะเวลา
@ RRU & anywhere anytime
3.คัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง เข้า-ออก (2 in 1 @RRU)
4.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้า RRU
5.ทำความสะอาดมือและการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล
6. เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing)
7. เตรียมต้อนรับช่อสารภีทุกช่อด้วยหัวใจ RRU
8.ร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัด
9.พบกับ ระบบประเมินและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดต่อเนื่อง
10.บริการรถรับส่งศูนย์เมือง-บางคล้า (Good safety)
"We love RRU https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tac/1/16/2665.png");">♥"

 


 

วันที่ 19 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขลักษณะในกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านหลักการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมไปถึงเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร มีทักษะการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ และอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในโครงการจำนวน 20 คน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าพักของนักศึกษาหอพักในปีการศึกษา 1/2563 โดยมีการติดเครื่องหมายต่างๆ พร้อมกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการติดต่อส่วนงานต่างๆกับสำนักงานหอพัก

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 11 ท่าน


 

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ตรวจสอบความพร้อมของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ภายในโรงอาหาร ของมหาวิทยาลัย บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 8.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับการจ้างเป็นบุคลากร ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 15 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการ ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่กีดขวางแนวสายไฟ ให้เป็นระเบียบและสวยงาม เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 1/2563

Page 1 of 23
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search