เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (267)

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และภัยพิบัติ” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 500 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 18 ม.ค. 63 เวลา 07.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวรุ่งรัศมี มั่นคง หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา14.00น.พันเอกยอดยศ เก็บเงิน รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่112 วิทยากรจิตอาสารุ่น4/62 และพันตำรวจเอกสุธี พุฒตาล ผู้กำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จัดกิจกรรม"จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยมี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา09.00น.เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 11 ม.ค. 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม "The Sun Games 2020" และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินทางมาตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 คน พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ด้านการเรียน ความประพฤติ และสุขภาพ ตลอดจนมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนทั้ง 2 คน ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 10 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 ม.ค. 63  เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน สังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงเพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความอดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี มีน้ําใจช่วยเหลือ และรู้จักการปฏิบัติตามกติกา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

วันที่  5 ม.ค. 63  เวลา 10.30. น. ชมรมเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ชิงถ้วยรางวัลท่านคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว ที่ปรึกษาชมรมเปตอง มรร. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 25 ธ.ค. 62  เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ รุ่นปี 2562 ฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Page 1 of 20
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search