เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (423)

วันที่ 12 พ.ค. 63  เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารและสถานที่ นำทีมงานออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตามสำนักงานของหน่วยงานและคณะต่างๆ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร ภายในหน่วยงาน รวมไปถึงนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ มหาวิทยาลัย

วันที่ 7 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างหอพระประดิษฐานประจำหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏิ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา บุคลากร และแม่บ้าน คนงาน มรร.บางคล้า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า..

วันที่ 5 พ.ค. 2563 เวลา 10.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานของผู้สอบบัญชีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานจุดธูป-เทียน สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ประจำหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างหอพระประจำหอพักนักศึกษา โดยมีบุคลากรหอพัก อาจารย์ปกครองหอพัก เข้าร่วมในพิธี ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 23 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 17 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 76 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์ห่วงใย ร่วมใจป้องกัน COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์

Page 1 of 31
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search