เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (443)

วันที่ 2 ก.ค.63 อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ชัชฎาภรณ์ ตันตะราองศา รองผู้อำนวยการฯ เข้าพบ นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) เพื่อประสานขอความอนุเคราะห์และหารือแนวทาง การร่วมดำเนินการระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาพื้นที่และเตรียมความพร้อมเพื่อการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้กับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 มิ.ย.63 อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับเกษตรผู้เลี้ยงปลากะพง กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายคู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. นางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรประจำหน่วยงานคลัง (เมือง) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“อธิการบดีสัญจร” คณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมบรรยายเรื่องการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended และการวัดและประเมินผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง มาตรการการจัดการหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) และโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตร Non Degree
โดยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีการเปิดอภิปรายในหัวข้อ การลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะ ปัญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ โดยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตรวจสอบ อาคารสำนักงาน รวมไปถึงห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง ของคณะวิทยาการ หลังได้รับรายงานจากการประชุมอธิการบดีสัญจร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ เกี่ยวการชำรุดเสียหายในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้มีการลงพื้นที่สำรวจ เพื่อหาแนวทางในการซ่อมแซมแก้ไข พร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563 ในเดือน ก.ค. ที่จะถึงนี้

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ อาคารสำนักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากอาคารหลังดังกล่าวเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีการก่อสร้างและเปิดใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปี รวมไปถึงเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณใกล้เคียง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ด้วยโปรแกรม ZOOM

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม“อธิการบดีสัญจร” เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมบรรยายเรื่องการเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 2019 (COVID – 19) ในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังมี บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended และการวัดและประเมินผล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ โครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี การบรรยายเรื่อง มาตรการการจัดการหอพักเพื่อรองรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) และโปรแกรมบริหารจัดการหอพัก โดยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
การบรรยายเรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตร Non Degree
โดยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี
นอกจากนี้ยังมีการเปิดอภิปรายในหัวข้อ การลดขั้นตอนการทำงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะ ปัญหาที่พบ แนวทางในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะ โดยดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
ซึ่งคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม Link การประชุม https://qrgo.page.link/qekBa

วันที่ 23 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งแนวทางการปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต์ และตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่งานยานพาหนะเพื่อหาสารเสพติดทุกคน ซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

Page 1 of 32
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search