เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (417)

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 95 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 76 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 19 คน โดยมีผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 7 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มาออกบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมไปถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชนครินทร์ห่วงใย ร่วมใจป้องกัน COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกฟรีให้แก่ผู้ที่สนใจ ณ บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารราชนครินทร์

วันที่ 4 มี.ค. 63  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (CPR AED) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่  3 มี.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่  2 มี.ค. 63  เวลา 13.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนางการดา รสทอง ผู้อำนวยการกองกลาง ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามโครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 29 ก.พ. - 1​ มี.ค.​ 63  ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์​ นำโดยอาจารย์วัชรี​ ปั้นนิยม​ และเจ้าหน้าที่​ นำคณะนักศึกษาชาวจีน​ สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ​ เดินทางมาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำรงค์ชีวิต​ ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่​ (ภาคตะวันตก)​ ณ​ จังหวัดเพชรบุรี​

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการนอกห้องเรียน และตระหนักถึงคุณค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านเกษตรกรรม ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 58 ทั้ง 6 คนที่ได้รับรางวัลการประกวดวิจัยในชั้นเรียน และรางวัลการประกวดสื่อการสอน ในงาน "สัมมนาและงานนิทรรศการแสดงผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู" วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวสุวนันท์ พลอยทับทิม
ชนะเลิศการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวศุภาภรณ์ สุขชาญ
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดวิจัยในชั้นเรียน

นายนพรัตน์ จงเจริญมั่นคง ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอน

นายสิวะ ทาศรี รองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสื่อการสอน

นางสาวณัฐมน บุตรคล้อ
รองชนะเลิศอันดับสองการประกวดสื่อการสอน

นายเกียรตินันท์ ลันวงษา รางวัลชมเชยการประกวดสื่อการสอน

Page 1 of 30
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search