เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (221)

วันที่  15 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. ได้มีการอบรม "การใช้โปรแกรม Plant Simulation รองรับอุตสาหกรรม 4.0" รุ่นที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค. 2562 
ณ ห้อง 900 สำหรับPlant Simulation คือ โปรแกรมช่วยในการจำลองระบบการทำงานในลักษณะต่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ การขนส่ง ระบบการผลิต การจัดการจราจร การจัดคิวการทำงาน และ การเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เป็นต้น โดยช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนแก้ไข ระบบการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยโปรแกรมจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม เพื่อให้ช่วยในการวางแผนการผลิต วางแผนการทำงานตามเป้าหมาย ประหยัดทรัพยากร ช่วยในการหาข้อมูลเพื่อจัดเตรียมทรัพยากร การจัดหาแรงงาน และใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนการตัดสินใจในการทำงานจริง

วันที่ 15 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ได้มีการอบรมหลักสูตรอบรมปฏิบัติการวิทยากรมาตรฐานสากล ด้านทักษะความรู้ดิจิทัล ICDL (TrainTheTrainer) โดยมีวิทยากรจาก ICDL Thailad มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 09.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมแม่บ้าน คนงาน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อมอบหมายภาระงาน และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ประจําปี 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2562 ซึ่งศูนย์สอบฉะเชิงเทรา มีสนามสอบจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2.สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3.สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 และ 4.สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครสอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7,840 คน 

วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมนิเทศติดตามผลการพัฒนาครูจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการชั้นเรียน 4.0 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลักสูตรPLC และหลักสูตรการเขียนแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้กับคณะครูในโรงเรียนเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก นำโดยคณาจารย์ครุศาสตร์ และศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับข้อมูลรายงานผลการนำความรู้จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 17.30 น.ท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิดประชุมนักศึกษาหอพัก พร้อมด้วยอาจารย์ วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรหอพัก อาจารย์ปกครองหอพัก ประชุมและแนะนำบุคลากรและแนะนำการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา รวมถึงรับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาและบริการให้แก่นักศึกษาหอพักอย่างดีที่สุด 

วันที่ 11 ก.ค. 62 งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 6102 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วันนี้ (11 ก.ค 62) อาจารย์สราวุธ อิศรานุวัฒน์ รองคณบดีวางแผนและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมภาษณ์นักศึกษากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา รายเก่า และรายใหม่ ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)

วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 9.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

วันที่ 11 ก.ค.62 เวลา 09.00 น. ผศ.สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการระบบน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า ณ ห้องประชุม อาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

Page 1 of 16
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search