เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก
ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก

ข่าวคณะ ศูนย์ สำนัก (287)

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ให้กับประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 3 จำนวน 450 คน (อ.บางคล้า อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.คลองเขื่อน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมและฟังบรรยายในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และฐานเรียนรู้ภายในสถาบัน การทำสบู่สมุนไพรและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ทำผักกาดดองและแยมจากมะม่วงหาวมะนาวโห่) โดยมีอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข รองผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ณ บ้านดินพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเพณีการตักบาตรพระสิวลีด้วยน้ำผึ้ง ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา#ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุม อาทิการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,จัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 2 อาคาร 10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายจำรัส เพชรดงไพร บุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่สังคมกสิกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยมี ประชาชน พระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ วัดหนองสองห้อง ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 ท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ร่วมทดลองขับรถไฟฟ้าสำหรับบริการนักศึกษาหอพักในบริเวณหอพักไปยังมหาวิทยาลัยโดยรอบ (ช่วงทดลองขับและบริการ) โดยมีนักศึกษาหอพักให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และทดลองนั่งแล้ว
#ปัญหานักศึกษาเดินทางไปเรียนยังอาคารเรียนต่างๆ จากหอพักนั้นค่อนข้างใช้เวลา และทำให้นักศึกษาหอพักนำรถจักรยานยนต์มาใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จากปัญหาดังกล่าวนี้ทางกรรมการบริหารหอพักโดยท่านอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและประธานกรรมการบริหารหอพัก เล็งเห็นถึงปัญหาจึงแก้ไขโดยติดต่อรถไฟฟ้ามาเพื่อเป็นการบริการแก่นักศึกษาหอพักเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและบริการนักศึกษาหอพักอย่างเต็มที่

 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา "การพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก" ประจำปีงบประมาณ 2562 และการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาระดับพื้นที่ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 5 - 8 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์มอบหมายให้ อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต และอาจารย์สุจรรยา ทิมาทาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษา ณ Qujing Normal Univerity ประเทศจีน เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร

วันที่ 12 ก.ย. 62 เวลา 09.30 น. ผช.วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 12 ก.ย 62 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ระเบียบวาระอาทิ รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562, สรุปการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำคณะ, สรุปการประเมินผลการบริหารงานของคณะตามหลักธรรมาภิบาล, ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Page 1 of 21
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search