เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 18 November 2019 15:47

สัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 พ.ย. 62  เวลา 09.00 น. เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 486 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search