เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 04 November 2019 16:30

โครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 4 พ.ย. 62  เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการระดมสมอง ด้านการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย เนื่องจากสภาวการณ์ที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการสร้างแนวทางในการพัฒนา วิจัย และนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงคณาจารย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 429 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search