เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 01 November 2019 14:32

สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฐานสมรรถนะ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 1 พ.ย. 62  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฐานสมรรถนะ" ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 180 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search