เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 October 2019 08:53

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ต.ค. 62  เวลา 9.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำ “โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการออกเสียง ไปจนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาอังกฤษ และการสื่อสารสําหรับอาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ได้จริงทั้งในการด้านทํางานและชีวิตประจําวัน รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปถึงจนการทํางานในอนาคต ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสในได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา
ด้วยกัน และวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมในโครงการได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและบุคคลทั่วไปรวม 60 คน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 136 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search