เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 October 2019 08:52

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ต.ค. 62 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมฟังการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา พร้อมตอบข้อซักถามและรับฟังคำชี้แจง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 ต.ต. 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 556 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search