เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 27 August 2019 15:36

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 26 ส.ค. 62 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจใน สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในโครงการมีกิจกรรมประกอบด้วยการอภิปรายหัวข้อเรื่อง “สถาบัน พระมหากษัตริย์กับการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ” โดย วิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ได้แก่ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมมีการอภิปรายหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สามัคคี รู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง” โดยคณะกรรมการบริหารโครงการฯและการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีประชาชนในเขต จังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมโครงการประมาณ 600 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 153 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search