เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 08 August 2019 11:02

ประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบนโยบาย ความคืบหน้าข้อสั่งการจากการประชุม ครม. และความคืบหน้าโครงการ Quick win ที่จะผลักดันในปีงบประมาณ 2562-2563 พร้อมสรุปผลการประชุมชี้แจงระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการจากโครงการ big Rock และแนวทางการพัฒนาโครงการในปี 2564 รวมไปถึงรายงานผลการดำเนินโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และการลงทุนของนักลงทุนจีนในมหาวิทยาลัยของไทย
จากนั้นในเวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับอธิการบดีทั่วประเทศในการรับทราบนโยบายและแนวทางการทำงานของมหาวิทยาลัยภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิเช่น 1.การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 2.การพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs 3.แนวทางการปรับปรุงกระบวนการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ ของคณะกรรมการขับเคลื่อน 4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมโดยมีอธิการบดีแต่ละมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะทำงาน

Read 170 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search