เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:16

โครงการสรุปแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสรุปแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ และสรุปโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมควรามพร้อมงบประมาณประจำปี 2563 โดยมี รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

Read 109 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search