เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:15

โครงการปฏิรูปหลักสูตรสื่อและการจัดการเรียนการสอน #ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ รองคณบดีวิชาการและวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ภายในสาขาวิชา ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องจันทร์เจ้าขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 80 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search