เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 05 August 2019 11:20

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร #เข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 18 คน เข้าฟังบรรยาย เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก การทำจุลินทรีย์ การทำน้ำยาเอนกประสงค์และการทำยาดมสมุนไพร โดยมีบุคลากรของสถาบันได้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ บ้านดิน สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 173 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search