เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 19 June 2019 11:33

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 มิ.ย 62 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ, ผศ.ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ และ ดร.นีรนุช เนื่องวัง มาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

Read 33 times
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search