เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 29 June 2020 16:13

ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ เพื่อร่วมหารือการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคตะวันออก

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ อาทิ นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุรพล จารุพงศ์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร/ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร นางสุรวดี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.ฉะเชิงเทรา นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นางอรอนงค์ สันทัดค้า และนางฉันทนา เดชแก้ว เพื่อร่วมหารือการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคตะวันออก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อสร้างความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 13 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search