เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 22 June 2020 09:45

โครงการส่งเสริมสุขลักษณะในกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 19 มิ.ย. 63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขลักษณะในกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านหลักการสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร รวมไปถึงเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร มีทักษะการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ดอกไม้ขาว อาจารย์โปรดปราน ทาศิริ และอาจารย์ชนะพล สิงห์ศุข อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในโครงการจำนวน 20 คน

Read 40 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search