เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 27 March 2020 15:53

จัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ RRU to Learn

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ราชนครินทร์เร่งขับเคลื่อนการจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ RRU to Learn เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ ด้วยการสนับสนุนของพลังราชนครินทร์

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคณะเพื่อวางแผนการทำงาน 9 steps to success สู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์และรวบรวมรายละเอียดรายวิชา และ baseline ของทุนเดิมในการพัฒนา 2) รวบรวมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งคู่มือและคลิป VDO 3) ประชุมหนุนเสริม supporting teams ของสำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและทีมจากคณะที่เข้มแข็งร่วมสนับสนุน 4) สนับสนุนการอบรมผ่านการจัดการอบรมออนไลน์เพื่อเติมเต็มและหนุนเสริมการพัฒนาของอาจารย์ผู้สอน 5) สนับสนุนระบบคลินิครายบุคคลสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ จองเวลาการเข้าร่วม case by case 6) การสนับสนุนการจัดทำสื่อออนไลน์และเผยแพร่สื่อและเครื่องมือการจัดทำอย่างต่อเนื่อง 7) อบรมการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RRU to Learn 8) อำนวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้และระบบเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 9)ระบบการสอบถามข้อสงสัย ข้อคำถาม และการตอบคำถาม

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน ท่านรองอธิการบดีทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี สำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอน ร่วมผลึกกำลังที่เข้มแข็งเร่งเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ "ทุกคนเหนื่อยกันหน่อย แต่ทุกคนพร้อมที่จะไปด้วยกัน"

"รับสถานการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต้องเรียนรู้ เปลี่ยนตัวเองให้ทัน"

"เราต้องสู้ด้วยกัน"

 


Read 1728 times Last modified on Friday, 27 March 2020 15:55
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search