เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 16 March 2020 18:17

ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 14.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยให้บุคลากรนำงานไปปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย และให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายงานตามความเหมาะสม หน่วยงานที่มีหน้าที่บริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน หน่วยงานคลัง เป็นต้น ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดเวรเพื่อมาปฏิบัติงานตามสมควร และให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยเคร่งครัด หากมีกรณีเร่งด่วนต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา และขอความร่วมมือเปิดเครื่องมือสื่อสารไว้เพื่อการประสานงานต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 252 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search