เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 18 January 2020 10:21

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 น. นักศึกษาหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวผาสุข สุขประสงค์ และนางสาวชลดา เนตรสาคร เข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการสอบ

Read 39 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search