เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 January 2020 09:15

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปีที่ 5 (Thailand Children's University)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ม.ค.63 เวลา 09.00น. อาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ปีที่ 5 (Thailand Children's University) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ได้สัมผัสการศึกษาในมหาวิทยาลัย และให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

Read 37 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search